Wody jest trochę więcej, ale znowu może być susza

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Wiosną przychodziły roztopy, rowy były pełne wody

Wiosną przychodziły roztopy, rowy były pełne wody, potężne rozlewiska na polach tak było kilkanaście lat temu. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale cały czas konserwowane są rowy melioracyjne, szczególnie w tym wiosennym okresie widać specjalistów, którzy wykonują prace związane z naprawą rowów i urządzeń melioracyjnych. Na terenie naszego powiatu konserwacja rowów zajmuje się Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, który zrzesza 10 spółek wodnych.
Łączna liczba członków spółek zrzeszonych w RZSW w Chodzieży to 1497 (są to rolnicy indywidualni, gospodarstwa rolne, spółdzielnie, inne osoby prawne).
Łączny obszar objęty działalnością Spółek Wodnych – 17 241,66 ha (powierzchnia zmeliorowana) i 922,04 km rowów.
Średnia składka melioracyjna:
2020 rok – 29,40 zł,
2019 rok – 28,90 zł
2018 rok – 27,20 zł.
Składki melioracyjne z 1 ha uchwalane są na walnych zgromadzenia członków spółek wodnych. Corocznie są minimalnie podwyższane, jednak w stosunku do innych spółek wodnych w Wielkopolsce nadal są niskie.
Działalność spółek wodnych uzależniona jest od wysokości corocznie uchwalanych budżetów na walnych zgromadzeniach członków spółek wodnych oraz od wysokości dotacji otrzymanych z budżetu Państwa i samorządów terytorialnych.

Na walnych zgromadzeniach oprócz budżetów uchwalane są także plany pracy.
Na 2020 rok zaplanowano (za składki członkowskie):
mechaniczne i ręczne odmulenie rowów - 57,751 km,
ręczne i mechaniczne wykaszanie dna i skarp rowu - 262408 m2,
karczowanie zakrzaczeń – 0,40 ha.
Oprócz powyższych prac będą także wykonywane:
prace związane z utrzymaniem sieci drenarskiej tj, usuwanie awarii drenarskich, czyszczenie i naprawa studni i wylotów drenarskich,
naprawa oraz oczyszczanie z namułu przepustów,
konserwacja i utrzymanie zastawek.

W 2019 roku wykonano następujące prace (łącznie za składki członkowskie i otrzymane dotacje z budżetu państwa i samorządów terytorialnych):
mechaniczne i ręczne odmulenie rowów – 111,276 km,
ręczne i mechaniczne wykaszanie dna i skarp rowu - 137080 m2,
karczowanie zakrzaczeń – 1,91 ha,
naprawa skarp rowu (ułożenie faszyny) – 400 mb,
prace związane z utrzymaniem sieci drenarskiej tj, usuwanie awarii drenarskich, czyszczenie i naprawa studni i wylotów drenarskich - obszar oddziaływania 477 ha,
naprawa oraz oczyszczanie z namułu przepustów – 140 szt.

Poziom wody w urządzeniach melioracyjnych w miesiącach styczeń-marzec w stosunku roku poprzedniego roku jest trochę większy, obecnie widać już że tej wody jest coraz mniej.
Lokalnych podtopień nie odnotowano.
Zaobserwowano pogłębiający się problem suszy w województwie wielkopolskim.
Problem suszy oraz zatrzymywania wody w urządzeniach melioracyjnych często pojawiał się w dyskusjach na tegorocznych walnych zgromadzeniach członków spółek wodnych.
Rolnik na rowie melioracyjnym, którego jest właścicielem może zatrzymywać wodę (spiętrzać) bez pozwolenia wodnoprawnego. Jednak na budowę nowych zastawek czy zbiorników retencyjnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne udzielane przez PGW Wody Polskie.

Działalność spółek wodnych oparta jest o Ustawę Prawo wodne i statuty spółek.
Aleksander Witt prezes RZSW w Chodzieży: Jeżeli chodzi o suszę to brakuje na naszym terenie zastawek, a one są konieczne do zatrzymania wody, powodem są koszty budowy. Dziękujemy samorządom za współpracę, bo tylko wspólnie możemy rozwiązywać problemy z brakiem i nadmiarem wódy.
Całość prac koordynuje biuro RZSW w Chodzieży, którego kierowniczką jest Małgorzata Jarzyna.

Polacy smakoszami czekolady

Wideo

Dodaj ogłoszenie