MATURA 2013. Historia muzyki - poziom podstawowy [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Katarzyna Sklepik
Matura 2013: Historia muzyki - poziom podstawowy
Matura 2013: Historia muzyki - poziom podstawowy archiwum
Egzamin maturalny z historii muzyki już za tegorocznymi maturzystami. Publikujemy arkusz pytań! Odpowiedzi zamieścimy w czwartek.

Matura 2013: Historia muzyki - poziom podstawowy

ARKUSZ PYTAŃ

Pobierz: ARKUSZ - HISTORIA TAŃCA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI

Przykładowe odpowiedzi do zadań z arkusza egzaminacyjnego - Historia muzyki, poziom podstawowy - przygotowali dla maturzystów wykładowcy poznańskiej Akademii Muzycznej.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - HISTORIA MUZYKI - POZIOM PODSTAWOWY

ZADANIE 1
A. Starohiszpański taniec w takcie 3/2, w tempie wolnym, z charakterystycznym akcentem na drugiej, słabej części taktu, odznaczający się szlachetną powagą, to: menuet, sarabanda, allemande, polonez, gigue czy courante? Wypisz właściwą spośród podanych nazw. SARABANDA
B. Podaj nazwę formy muzycznej, która może składać się z wymienionych powyżej tańców. SUITA
C. Podaj nazwę epoki, w której forma ta się wykształciła. BAROK

ZADANIE 2
Rozstrzygnij, czy poniższe zdania wyrażają prawdę, czy fałsz. Obok każdego zdania wpisz słowo prawda lub fałsz.

1. Geneza dramatu antycznego związana jest z wykonywaniem dytyrambów, czyli chóralnych pieśni ku czci Dionizosa.PRAWDA
2. W greckim amfiteatrze, w miejscu nazywanym orchestra występowali wyłącznie muzycy grający na instrumentach. FAŁSZ
3. Tylko niektóre części starogreckiego dramatu wykonywano śpiewnym recytatywem - dialogi były mówione. FAŁSZ

ZADANIE 3
Hector Berlioz zapisał w swoim pamiętniku następujące zdanie: Pozwolić królować instrumentowi solowemu, nie wymagając abdykacji orkiestry - taki był zamiar, który Beethoven urzeczywistnił po raz pierwszy.

A. Podaj nazwę gatunku muzycznego, o którym jest mowa w powyższym cytacie. KONCERT
B. Podaj dwa argumenty, które uzasadniają opinię wyrażoną przez Berlioza.
1. Partia orkiestry jest niezwykle rozbudowana.
2. Orkiestra nie tylko pełni rolę akompaniatora, ale jest aktywnym partnerem głosy solowego.

ZADANIE 4
A. Spośród podanych nazwisk wybierz dwóch kompozytorów tworzących symfonie programowe i wpisz je do pierwszej kolumny tabeli: Ferenc Liszt, Franz Schubert, Johannes Brahms, Hector Berlioz, Jean Sibelius
B. Do drugiej kolumny tabeli wpisz po jednym tytule symfonii programowej wybranych przez Ciebie kompozytorów.
1. Ferenc Liszt - Symfonia Dantejska
2. Hector Berlioz - Symfonia Fantastyczna

ZADANIE 5
Uzupełnij tabelę, wpisując obok tytułów utworów nazwiska ich kompozytorów oraz nazwy stylów lub kierunków muzyki XX w., które te dzieła reprezentują.

1. Poemat ekstazy - Skriabin - ekspresjonizm
2. Pulcinella - Strawiński - witalizm
3. Suita scytyjska - Prokofiev - neoklasycyzm

ZADANIE 6
Każdemu z wymienionych w tabeli kompozytorów dawnej muzyki polskiej przyporządkuj tytuł utworu, którego jest autorem. Wybieraj spośród podanych: Kleszczmy rękoma, Tamburetta, Historigraphi aciem, Modlitwa, gdy dziatki spać idą, Magnificat, Audite mortales.

1. Mikołaj Gomółka - Kleszczmy rękoma
2. Mikołaj Zieleński - Magnificat
3. Adam Jarzębski - Tamburetta
4. Bartłomiej Pękiel - Audite mortales
5. Wacław z Szamotuł - Modlitwa, gdy dziatki spać idą

ZADANIE 7
Poniżej przedstawiono fragmenty trzech utworów, w których zastosowana jest ta sama technika kompozytorska.

A. Podaj nazwę tej techniki. technika wariacyjna, wariacje ostinatowe

B. W każdym przykładzie nutowym podkreśl głos kompozycji, który pozwolił rozpoznać tę technikę.

ZADANIE 8
Poniżej przedstawiono początkowe fragmenty partytur dwóch utworów muzycznych pochodzących z tej samej epoki.

A. Podaj nazwę epoki, z której pochodzą oba przykłady. klasycyzm
B. Na podstawie obsady obu utworów ustal, który z nich powstał wcześniej. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
nr utworu: 1
argument: W pierwszym przykładzie skład orkiestry reprezentuje wczesne stadium rozwoju - partia dla wiolonczeli i kontrabasu jeszcze jest wspólna.

ZADANIE 9
Fascynacje kulturą antyczną, związane z podróżami do Włoch, na Sycylię i do północnej Afryki, wpłynęły na ukształtowanie się stylu drugiego - impresjonistycznego okresu twórczości Karola Szymanowskiego.

A. Z drugiego okresu twórczości Karola Szymanowskiego podaj tytuł utworu nawiązujący do kultury starożytnej Grecji.
"Mity"
B. Podaj nazwisko innego kompozytora impresjonistycznego, który także inspirował się kulturą antyku oraz tytuł jego utworu, który wskazuje na takie inspiracje.
kompozytor - Debussy
tytuł utworu - Preludium do "Popołudnia Fauna"

ZADANIE 10
A. Wymień nazwiska trzech kompozytorów XX w. nazywanych "nowymi klasykami wiedeńskimi".
1. Arnold Schoenberg
2. Alban Berg
3. Anton Werben

B. Podaj nazwy dwóch technik kompozytorskich wykształconych przez "nowych klasyków wiedeńskich".
1. dodekafonia
2. punktualizm

DO ZADAŃ 11, 12, 13 - BYŁY NAGRANIA DŹWIĘKOWE. NIESTETY CKE, NIE UDOSTĘPNIŁA ICH NA SWOJEJ STRONIE, WIĘC TYCH ZADAŃ NASI EKSPERCI NIE MOGLI ROZWIĄZAĆ.

ZADANIE 14
Uzupełnij tabelę, wybierając spośród podanych nazw epok: średniowiecze, renesans, klasycyzm, XX wiek.

1. szkoła rzymska - renesans
2. szkoła St. Martial w Limoges - średniowiecze
3. szkoła mannheimska - klasycyzm

ZADANIE 15
Uzupełnij zdania, wpisując w kolejne puste miejsca odpowiednie informacje.

Symfonia klasyczna składa się zazwyczaj z (1) czterech części. Zdarzają się jednak w klasycyzmie symfonie zbudowane z innej liczby części, np. Symfonia "Praska" D-dur KV 504 Mozarta ma (2) trzy części, a VI Symfonia F-dur "Pastoralna" Beethovena ma ich (3) pięć. Forma sonatowa w symfonii klasycznej występuje z reguły w części (4) pierwszej . W części (5) trzeciej symfonii klasycznej pojawia się menuet lub scherzo.

ZADANIE 16
Uporządkuj chronologicznie podane rodzaje notacji muzycznych. W tym celu wpisz ich nazwy we właściwej kolejności, zaczynając od najstarszej: menzuralna, neumatyczna, tabulaturowa, graficzna.

1. neumatyczna
2. menzuralna
3. tabulaturowa
4. graficzna

ZADANIE 17
Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.

Dawny francuski taniec dworski zwany "królem tańców i tańcem królów" to (1) menuet. Za czasów Ludwika XIV francuski kompozytor (2) Lully wprowadził go do opery i baletu. W XVIII w. jako taniec stylizowany pojawił się w cyklicznych formach instrumentalnych, np. suicie czy sonacie, a kompozytorzy szkoły mannheimskiej wprowadzili go do (3) symfonii.

ZADANIE 18
W poniższym fragmencie nutowym znajdują się różne wskazówki wykonawcze dotyczące między innymi artykulacji.

A. Wypisz dwa określenia dotyczące artykulacji.
1. sul ponticello
2. con sordino

B. Wybierz jedno z tych określeń i wyjaśnij, jaki sposób wydobycia dźwięku ono oznacza.
con sordino - gra z tłumikiem

ZADANIE 19
Podane niżej daty wiążą się z powstaniem wybitnych dzieł wokalno-instrumentalnych. Przy każdej dacie i nazwisku kompozytora wpisz tytuł jego dzieła skomponowanego w danym roku.

1600 r. - Jacopo Peri - Euridice
1791 r. - Wolfgang A. Mozart - Requiem
1821 r. - Carl M. Weber - Wolny Strzelec

ZADANIE 20
Uzupełnij zdania, wybierając nazwy skal spośród podanych: skale pentatoniczne, skale kościelne, skale dur-moll, modi o ograniczonej transpozycyjności

Palestrina opierał swoje msze na dźwiękach skal (1) kościelnych. Messiaen wprowadził nowe uporządkowanie wysokości dźwięków w ramach oktawy, które nazwał (2) modi o ograniczonej transpozycyjności. Wagner natomiast rozbudował materiał (3) skal dur-moll, obficie stosując chromatykę, enharmonię i alteracje.

ZADANIE 21
A. Podaj nazwisko autora wymienionych symfonii: Symfonia h-moll "Patetyczna", Symfonia c-moll "Małorosyjska", Symfonia D-dur "Polska". Czajkowski
B. Wybierz dwie z wymienionych powyżej symfonii i wyjaśnij związek ich tytułów z cechami utworów.
1. symfonia D-dur została nazwana "Polską", ponieważ niektóre jej fragmenty przypominają polskie tańce
2. wedle słów samego Czajkowskiego, symfonia "Patetyczna" posiadała program emocjonalny

C. Druga część Symfonii h-moll "Patetycznej" utrzymana jest w charakterze lekkiego i pogodnego tańca. Podaj jego nazwę.
walc

ZADANIE 22
Na rycie z płyty posadzkowej z XIII w. przedstawiono postać legendarnej pary kochanków - Tristana i Izoldy.

A. Podaj, jak nazywano rycerzy-poetów, którzy w XIII w. muzykowali w sposób podobny do przedstawionego na ilustracji.
trubadurzy
B. Opisz, w jaki sposób wykonywano utwory należące do nurtu rycerskiej muzyki średniowiecza. Podaj dwie cechy tego wykonania.
Śpiewacy akompaniowali sobie sami lub korzystali z akompaniamentu instrumentalistów. Akompaniament nie był zapisywany, lecz improwizowany.
C. Podaj nazwę przedstawionego na ilustracji instrumentu. harfa
D. Podaj nazwisko kompozytora, który w swojej twórczości nawiązał do legendy Tristana i Izoldy. Wagner

ZADANIE 23
Poniżej przedstawiono najstarszy zachowany zapis muzyczny pieśni Bogurodzica.

A. Podaj nazwę notacji muzycznej, która zastosowana jest w przedstawionym przykładzie. notacja neumatyczna diastematyczna
B. Podaj wiek, z którego pochodzi tekst tej pieśni. XIII wiek
C. Wyjaśnij, dlaczego pieśń Bogurodzica zajmuje szczególne miejsce w kulturze polskiej.
Jest to pierwsza polska utrwalona pieśń religijna i pierwszy tekst poetycki w języku polskim. Przez pewien czas pełniła funkcję hymnu państwowego.

ZADANIE 24
A. Wymień dwie cechy stylu palestrinowskiego.
1. samodzielność głosów w fakturze polifonicznej
2. śpiewna melodyka - częste kroki sekundowe

B. Podaj, do stylu jakiej szkoły kompozytorskiej zaliczamy twórczość Giovanniego Palestriny.
szkoła rzymska

ZADANIE 25
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy epok historycznych, w których wykształciły się podane formy i gatunki muzyczne.

1. allegro sonatowe - klasycyzm
2. kantata - barok
3. liryka fortepianowa - romantyzm
4. concerto grosso - barok
5. poemat symfoniczny - romantyzm

ZADANIE 26
Jednym z podstawowych gatunków muzyki religijnej epoki renesansu jest msza oparta na cantus firmus.

A. Podaj dwa źródła cantus firmus, do których sięgali renesansowi twórcy mszy.
1. chorał gregoriański
2. muzyka świecka (np."L'homme arme")

B. Wyjaśnij znaczenie terminu msza tenorowa. msza, która konsekwentnie zachowywała cantus firmus w tenorze
C. Wyjaśnij, co oznacza łacińskie określenie missa sine nomine. "msza bez nazwy" - msza zbudowana na oryginalnej melodii pochodzącej z inwencji kompozytora

ZADANIE 27
Podkreśl trzy techniki kompozytorskie, które stosowane były w muzyce epoki średniowiecza.
przeimitowania
nota contra notam
polichóralności
organalna
izorytmiczna

ZADANIE 28
W 1543 roku z inicjatywy króla Zygmunta I Starego rozpoczął działalność słynny zespół wokalny specjalizujący się w repertuarze religijnym.

A. Podaj nazwę tego zespołu wokalnego. Kapela rorantystów
B. Podaj, z jakim miejscem na Wawelu związana była działalność tego zespołu. Katedra na Wawelu

ZADANIE 29
Podaj nazwisko kompozytora, którego dzieła można usłyszeć podczas corocznego festiwalu operowego w Bayreuth.Wagner

ZADANIE 30
Scharakteryzuj koncerty Johanna Sebastiana Bacha. W swojej wypowiedzi uwzględnij różnorodność gatunkową tworzonych przez Bacha koncertów, ich obsadę wykonawczą, budowę i inne charakterystyczne cechy stylu. Podaj przykłady Bachowskich dzieł tego gatunku.

Matura 2013 potrwa od 7 do 28 maja. Poszczególne egzaminy będą przeprowadzane w dniach:

7 MAJA , WTOREK

godz. 9
Język polski - poziom podstawowy

Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie