Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w Małopolsce Zachodniej 2013

Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w Małopolsce Zachodniej 2013 (© fot. archiwum)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w Małopolsce Zachodniej 2013 - regulamin plebiscytu.

Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013 prowadzonego na łamach Gazety KrakowskiejArt. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt „Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013.” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest:
POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02-672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 853 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086 - wydawca „Dziennika Polskiego".
2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
5. Plebiscyt jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Udział w Plebiscycie, jako głosujący lub zgłaszający kandydatów mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jako kandydatura w Plebiscycie „Najlepsza Gospodyni i Najlepsze Koło Gospodyń 2013” może zostać zgłoszona przez Czytelnika, odpowiednio do danej kategorii, każda gospodyni lub koło gospodyń, która lub które cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz zaufaniem i szacunkiem otoczenia, spośród osób i instytucji związanych z regionem Małopolski Zachodniej i działających aktywnie w regionie Małopolski Zachodniej
3. Kandydat jest uprawniony do żądania usunięcia swoich danych i wizerunku z listy publikowanej przez Organizatora.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYT

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 12 lipca 2013 r. do 25 sierpnia 2013 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.
2. Ogłoszenie Plebiscytu na łamach Gazety Krakowskiej nastąpi 12 lipca 2013 r.
3. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą dziennikarze Organizatora wskazani przez Redaktora Naczelnego Gazety Krakowskiej.
4. Zakończenie Plebiscytu nastąpi wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom, nie później niż do dnia 9 września 2013 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach Gazety Krakowskiej oraz udostępniona w serwisach internetowych www.gazetakrakowska.pl. i www.oswiecim.naszemiasto.pl nie później niż do dnia 9 września 2013

Art. 4. ZASADY PLEBISCYTU

1. W ramach Plebiscytu odbywa się zgłaszanie kandydatur, ustalenie listy kandydatur, głosowanie, wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród. Laureaci zostaną wyłonieni w następujących kategoriach :
a) Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013
b) Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013
2. Kandydatów do tytułu „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013” i „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013” można zgłaszać w jeden z następujących sposobów:
3. Na kuponach zgłoszeniowych emitowanych w okresie od 12 lipca 2013 r. do dnia 24 lipca 2013 r. w dzienniku Gazeta Krakowska lub pocztą elektroniczną na adres gospodynimz@gk.pl.

4. Organizator oczekuje na zgłoszenia elektroniczne do dnia 29 lipca 2013 r. oraz na kupony zgłoszeniowe do dnia 29 lipca 2013 r. Kupony oraz zgłoszenia elektroniczne nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu I etapu Plebiscytu. Kupony do głosowania należy dostarczyć na adres Gazeta Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.

5. Kandydatury do tytułu „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013” i do tytułu „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013” zatwierdzi Kapituła Plebiscytu w dniu 30 lipca 2013, oceniając kandydatury pod kątem prawidłowości ich zakwalifikowania do danej kategorii. Zgłoszenia, co do których Kapituła Plebiscytu poweźmie podejrzenie, że naruszają prawo, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich, nie są brane pod uwagę w Plebiscycie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
6. Lista kandydatur zostanie opublikowana w „Gazecie Krakowskiej” w dniu 2 sierpnia 2013 r.
7. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pomocą kuponów drukowanych w „Gazecie Krakowskiej” lub poprzez wysłanie SMS (zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej”).
8. Głosowanie trwa od dnia 2 sierpnia 2013 r. do dnia 25 sierpnia 2013 r. i obejmuje głosowanie Czytelników na prezentowanych na łamach Gazety Krakowskiej w dniu 2 sierpnia 2013 r. kandydatów do tytułów „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013“ i „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013“.
9. Na Kandydatów do tytułu „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013“ i „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013“ można głosować poprzez:
a) oryginalne kupony drukowane w Gazecie Krakowskiej dniach 2 sierpnia 2013 r. do 19 sierpnia 2013 r.. Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata w każdej z kategorii. Kupony można dostarczyć do redakcji do dnia 23 sierpnia 2013 r. lub przesłać pocztą na adres na adres Gazeta Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków., przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013“ lub „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013“.
b) Głosowanie na kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie od 2 sierpnia 2013 r. do dnia 25 sierpnia 2013 do godziny 23:59:59. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 72355 (koszt 2,46 złotych z VAT) w treści wpisując GOSPMZ. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z art. 4 ust. 6 powyżej lub KOLOMZ. oraz numer kandydata wg listy opublikowanej przez Organizatora zgodnie z art. 4 ust. 6 powyżej. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronach www.gazetakrakowska.pl. i oswiecim.naszemiasto.pl
10. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub wiadomości SMS.
11. Na podstawie wyników głosowania liczonych, jako sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów, Kapituła Plebiscytu ostatecznie zatwierdzi listę laureatów nie później niż do dnia 27 sierpnia 2013 r. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
12. Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane w „Gazecie Krakowskiej” oraz na stronach www.gazetakrakowska.pl. i oswiecim.naszemiasto.pl nie później niż do dnia 9 września 2013 roku.

Art. 5. NAGRODY

1. Laureatem Plebiscytu zostanie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów w każdej z kategorii. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.
2. Laureat plebiscytu otrzymujący tytuł „Najlepsza Gospodyni Małopolski Zachodniej 2013“ i „Najlepsze Koło Gospodyń Małopolski Zachodniej 2013“, odpowiednio w każdej z kategorii otrzyma pamiatkową statuetkę. 2 kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą kuponów i sms-ów otrzyma pamiątkowe dyplomy.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora.
4. Zgłoszenie się Laureata na uroczyste wręczenie i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Gazecie Krakowskiej oraz w serwisach internetowych www.gazetakrakowska.pl. i oswiecim.naszemiasto.pl.

Art. 6. DANE OSOBOWE

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców, a także wprowadzania innych korzystnych dla uczestników zmian w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku widocznych oznak akcyjności Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników głosowania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów świadczących usługi informatyczne i telekomunikacyjne.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp.
z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny w trakcie trwania Plebiscytu w siedzibie Organizatora Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, a także na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl. i oswiecim.naszemiasto.pl
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie.
7. Prawo dokonywania wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Kapitule Plebiscytu.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów o ochronie praw konsumentów.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2013 r.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!