Michał Karalus, starosta powiatu

Tomasz Wojtala

  • Głos Wielkopolski

MICHAŁ KARALUS, lat 58 (ur. 20.09.1952)

Starosta Pleszewski

Staż pracy w samorządzie: 12 lat, starosta 8 lat (II kadencja 2002-2006 i III kadencja 2006-2010), wcześniej wicestarosta 4 lata (I kadencja 1999-2002)

Przynależność partyjna: Polskie Stronnictwo Ludowe; prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pleszewie, członek Rady Naczelnej PSL w Warszawie i prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu, wcześniej członek władz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego województwa kaliskiego, w czasie studiów członek Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.

Wykształcenie wyższe: mgr. kulturoznawstwa (UAM w Poznaniu)

Przebieg pracy zawodowej: - dyrektor Domu Kultury w Borku Wlkp., - kustosz Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, dyrektor Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, - wicestarosta pleszewski (I kadencja) , starosta pleszewski (II i III kadencja)

Działalność w organizacjach pozarządowych: przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, wiceprezes Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, honorowy członek Klubu Kajakowego LOK „Prosna” Pleszew, delegat do „Stowarzyszenia S-11”, współzałożyciel Stowarzyszenia Uniwersytet Każdego Wieku

Odznaczenia: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Wincentego Witosa, brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznaka „Zasłużony działacz kultury”, honorowa odznaka „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, złota odznaka ZMW, złota odznaka „Zasłużony dla LOK”, odznaka „Zasłużony dla ochrony ppoż.", odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Hobby: pszczelarstwo, literatura piękna, działka, turystyka kajakowa

Rodzina: żona Hanna, córka Marta, synowie Andrzej i Adam, wnuczki Zosia i Ewa

Dokonania
w czasie III kadencji
(2006-2010)

Przekształcenie szpitala powiatowego w spółkę
Największym sukcesem było przekształcenie szpitala powiatowego SP ZOZ w spółkę prawa handlowego pod nazwą Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ze 100-procentowym udziałów Powiatu Pleszewskiego. Spółka od dwóch lat wykazuje dodatni wynik ekonomiczny. Jest to obecnie jeden z najlepszych szpitali powiatowych w Polsce, o czym świadczą przyznane certyfikaty jakości ISO, „Najwyższej jakości w medycynie” (2009), „Czyste leczenie – czysty szpital” (2010), a także zwycięstwa w prestiżowych rankingach: I m. w Ogólnopolskim Rankingu „Bezpieczny szpital” wg „Rzeczpospolitej” (2008, 2009), I m. w Narodowym Rankingu Szpitali „Super Expressu” (2008).

W Związku Powiatów Polskich
Od 10 lat starosta Michał Karalus reprezentuje Powiat Pleszewski w Związku Powiatów Polskich. Jest członkiem władz krajowych tej korporacji samorządowej (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i delegatem do Komitetu Regionów Unii Europejskiej z rekomendacji ZPP. Jeszcze jako przewodniczący Komisji Kultury ZPP był autorem projektu ustawy, pozwalającej na przekazywanie instytucji kultury innym samorządom. Pierwszą placówką przekazaną na mocy tej ustawy było Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, które od samorządu powiatowego w 2002 r. przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dzieki finansowaniu przez samorząd województwa muzem zostało ostatecznie odrestaurowane i w 2005 r. udostępnione zwiedzającym.

Inicjatywy lokalne i regionalne
Jako starosta kreuje liczne inicjatywy lokalne i regionalne. Współpracuje z twórcami, artystami, sportowcami, organizacjami społecznymi. Inicjuje akcje na rzecz rozwoju turystyki (m.in. utworzenie i promocja szlaku kajakowego na rzece Prośnie), ochrony środowiska (projekt ochrony pasów śródpolnych w Fabianowie, Aleja Platanów im. J. Pawła II w Dobrzycy), gospodarcze (wsparcie dla „Klastera kotlarskiego”), administracji (certyfikat ISO dla starostwa, udział w programie „Przejrzysta Polska”, projekt szkoleniowy EFS, informatyzacja), artystycznych (plenery malarskie, koncerty muzyki klasycznej, zakup fortepianu koncertowego dla Powiatu Pleszewskiego,), sportowe („Biegi Mikołajczykowskie” w Dobrzycy), wydawnicze (publikacje pt. „Przyroda Powiatu Pleszewskiego" 2008, „Powiat Pleszewski. Historia – Turystyka – Ludzie” 2009, tomiki poezji młodych artystów)
Wspiera środowiska lokalne: kombatantów („Dzień Kombatanta”), amazonki („Marsz nadziei”), honorowych dawców krwi (akcje poboru krwi, obelisk na część krwiodawców), Monar, seniorów (wyjazdy do Niemiec), strażaków (tablica ku czci strażaków), policję (dofinansowanie zakupu radiowozów).
Buduje wspólnotę i tożsamość powiatową. Corocznie organizuje noworoczne spotkania i pikniki letnie dla sołtysów powiatu pleszewskiego.
Nie jest obojętny na ludzką krzywdę i biedę. Organizował zbiórki pieniędzy i darów dla powodzian, na rzecz PCK, dla Adasia z Pleszewa chorego na białaczkę, dla rodzin pogorzelców z Pleszewa i Prokopowa.

Inwestycje i drogownictwo
Zwolennik zdobywania środków zewnętrznych, w tym unijnych, i śmiałego inwestowania w infrastrukturę powiatową. W latach 2005 i 2006 Powiat Pleszewski zajmował I m. w Wielkopolsce w rankingach inwestycyjnych pisma "Wspólnota" (nr 21/2005, nr 41/2006).
Priorytetem dla samorządu powiatowego w Pleszewie są inwestycje drogowe. Tylko w ostatniej kadencji Powiat Pleszewski zmodernizował 31 kilometrów dróg powiatowych i ponad 18 tys. mb chodników. Wartość tych inwestycji wyniosła 21,34 mln zł. Ważne zadania drogowe to: przebudowa ciągu dróg Pleszew - Bronów - Krzywosądów, wykonanie nowej nawierzchni na ul Poznańskiej w Pleszewie, przebudowa drogi w Nowolipsku, przebudowa drogi w Bogusławicach, przebudowa drogi w Szkudłach oraz w Kucharkach, remont ul. Dworcowej w Kowalewie, remont nawierzchni dróg w Karminie, Sośnicy, Broniszewicach, na odcinku Żbiki - Żegocin oraz remont drogi Jedlec - Tursko na najbardziej zniszczonych odcinkach.
Powiat podjął się największej inwestycji – przebudowy ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - granica z powiatem krotoszyńskim: Etap I - przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca (część pierwsza) na odcinku o długości 5,35 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Pleszew w kierunku Dobrzycy, oraz Etap II - przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew na odcinku o dł. 8,9 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 w m. Grab do m. Czermin (realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – WRPO). Cześć druga etapu I przewidziana jest do realizacji w 2011 roku - na ten cel pozyskano już środki w ramach WRPO w wysokości 2 200 000 zł. Podpisano już umowę z Urzędem Marszałkowskim. Podobnie przebudowa drogi Gizałki - Wierzchy przewidziana jest do realizacji w 2011 roku. Pozyskano już na jej realizację środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 150 000 zł.

Projekty unijne
Starostwa doprowadził do pozyskania znacznych środków unijnych na dwa ważne projekty, realizowane przez konsorcjum Powiatu Pleszewskiego i gmin powiatu. Chodzi o projekty: „Informatyzacja JST Powiatu Pleszewskiego” finansowanego z EFS (wartość projektu 2,2 mln zł) i „Szkolenia pracowników JST Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi” (1 mln zł).

90 rocznica Powstania Wielkopolskiego
W 2008 aktywnie włączył się w organizację obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z jego inicjatywy zostały sprowadzone z Londynu do Ojczyzny prochy śp. płk. dypl. L. Bociańskiego (1892-1970). Tym samym speniono została ostatnia wola oficera. Płk L. Bociański był d-cą pleszewskiego batalionu w powstaniu wielkopolskim, bohaterem wojny polsko-bolszewickiej 1920, zasłużonym piłsudczykiem, Wojewodą Wileńskim i Poznańskim. Starosta doprowadził także do do wmurowania dwóch tablic pamiątkowych na cześc płk. L. Bociańskiego, w Poznaniu i Pleszewie. Jego pomysłem było także ufundowanie i odsłonięcie w Pleszewie tablicy poświęconej delegatom Powiatu Pleszewskiego na Polski Sejm Dzielnicowy w 1918r.

Współpraca zagraniczna
Otwarty na współpracę międzynarodową. Jeden z ojców partenerstwa Powiatu Pleszewskiego z partnerem niemieckiem - Powiatem Ammerland z Dolnej Saksonii (od 10 lat) oraz partnerami ukraińskimi - Rejonami Gorodyszcze w obwodzie Czerkaskim i Rożyszcze w obwodzie Wołyńskim. Dzięki partnerstwu ze stroną niemeicką 5 gmin Powiatu Pleszewskiego i 5 gmin Powiatu Ammerland nawiązało bezpośrednią współpracę. Teraz starosta proponuje nawiązanie kontaktów z nowym partnerem, tym razem w Rosji – Rejonem Prioziorskim w Obwodzie Petersburskim.

Zamierzenia,
jakich nie udało się zrealizować w III kadencji
i dlaczego?

Porażką wszystkich samorządów powiatowych, w tym pleszewskiego, jest do dziś nie załatwiona sprawa zwrotów nadpłat za wydawanie karty pojazdów.

Problem z kartami pojazdów dotyczy całego kraju. W latach 2004-2006 wysokość opłat za wydanie karty pojazdu określało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 137, poz 1310 z późn. zm.). Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium RP pobierano opłatę w wysokości 500 zł. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, jak również inne urzędy, były zobowiązane postępować zgodnie z tym rozporządzeniem. W tym samym czasie właściciele aut kupionych w Polsce płacili jedynie 75 zł. Rożnicę w opłatach wprowadził rząd Leszka Millera, który chciał w ten sposób zahamować import używanych samochodów z Zachodu. Okazało się, że opłata za kartę pojazdu nie powinna być wyższa od kosztów jej wydania. W 2006 r. kontrowersyjne rozporządzenie uchylił Trybunał Konstytucyjny jako sprzeczne z prawem unijnym. Nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 marca 2006 r.(Dz. U. Nr 59, poz. 421) wprowadziło jednolitą opłatę za kartę pojazdu w wysokości 75 zł. Orzeczenie trybunału wywołało w całej Polsce lawinę wezwań do zwrotu nadpłat.
Szacuje się, że błąd rządu może kosztować Powiat Pleszewski ponad 2 mln zł. W skali całego Województwa Wielkopolskiego wartość roszczeń może przekroczyć 100 mln zł.
Do tej pory w sądach zakończyło się niekorzystnie dla Powiatu Pleszewskiego 99 spraw. Starostwo Powiatowe w Pleszewie wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na kwotę około 64.000 zł. W sądach toczy się jeszcze 29 spraw. Wpłyneło także 25 wezwań przedsądowych o zwrot nadpłaty.
Sprawa kart pojazdów jest porażką. Do dnia dzisiejszego nie znalazło się żadne gremium parlamentarne i polityczne, by podjąć inicjatywę legislacyjną w celu zrekompensowania powiatom strat, jakie poniosły nie ze swojej winy.

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3