MATURA 2013. Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Test z wiedzy o społeczeństwie rozpoczyna kolejny tydzień zmagań egzaminacyjnych dla uczniów szkół średnich. Po zakończeniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze i odpowiedzi na poziomie rozszerzonym.

Matura 2013: Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

ZOBACZ ARKUSZ PYTAŃ

ODPOWIEDZI
PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - WOS - ROZSZERZENIE

ZADANIE 1
ODPOWIEDŹ:
A.
1. Zamieszkuje głównie w województwie pomorskim i używa języka prawnie uznanego za język regionalny. KASZUBI
2. Jest jedyną mniejszością, której komitet wyborczy ma reprezentację polityczną w Sejmie RP. NIEMCY
3. Jest wydzielona wyłącznie na podstawie wyznawanej religii i nie stanowi ani grupy etnicznej, ani narodowej.MUZUŁMANIE

B. Ślązacy, Kaszubi, Wietnamczycy, Rumuni, Muzułmanie

ZADANIE 2
ODPOWIEDŹ:
A. W ujęciu stratyfikacyjnym struktura społeczna uznawana jest za system stosunków i wzajemnych zależności wynikających z podziału funkcji i wymiany usług. PRAWDA
B. W ujęciu dychotomicznym struktura społeczna przyjmuje postać biegunowego podziału społeczeństwa na klasy o przeciwstawnych celach. PRAWDA
C. W ujęciu funkcjonalnym struktura społeczna to system stosunków opartych na zasadach klasyfikacyjnych, co prowadzi do pojmowania społeczeństwa jako układu warstw społecznych. FAŁSZ

ZADANIE 3
ODPOWIEDŹ:
Martin Luther King
Jacek Kuroń

ZADANIE 4
ODPOWIEDŹ:
A. Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. SUWERENNOŚĆ NARODU
B. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. PRAWORZĄDNOŚĆ
C. Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. PLURALIZM

ZADANIE 5
ODPOWIEDŹ:
A. Sejm
B. Prezydent za zgodą Senatu RP
C. Państwowa Komisja Wyborcza.
D. Sąd Najwyższy.

ZADANIE 6
ODPOWIEDŹ:
A. Państwo scentralizowane. Wybierany w wyborach powszechnych prezydent desygnuje kandydata na premiera i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Rząd jest odpowiedzialny politycznie przed Zgromadzeniem Narodowym - izbą pierwszą parlamentu.
FRANCJA, 3

B. Państwo składające się z obszarów autonomicznych. Głową państwa jest król z dynastii Burbonów. Mianuje on szefa rządu, który zawsze wywodzi się z opcji mającej większość w Kongresie Deputowanych - izbie pierwszej parlamentu.
HISZPANIA, 2

C. Federacja, którą tworzy 9 krajów związkowych. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Uprawnienia ustawodawcze oraz kontrolne wobec rządu - tak kanclerza, jak i ministrów - posiada Rada Narodowa.
AUSTRIA, 6

ZADANIE 7
ODPOWIEDŹ: D - Rada Ministrów RP

ZADANIE 8
ODPOWIEDŹ:
A. Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje umowy międzynarodowe dotyczące członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej. PRAWDA
B. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego. FAŁSZ
C. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczące powoływania sędziów wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów RP. FAŁSZ

ZADANIE 9
ODPOWIEDŹ:
A. Zarząd województwa.
B. Marszałek województwa.

ZADANIE 10
ODPOWIEDŹ:
A. Sąd Najwyższy
B. Sąd Rejonowy

ZADANIE 11
ODPOWIEDŹ:
A. Pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe. POZEW
B. Strona składająca pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe. POWÓD
C. Osoba, przeciwko której skierowane jest pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe. POZWANY

ZADANIE 12
ODPOWIEDŹ:
A. Tendencje w światowej gospodarce, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk.GLOBALIZACJA
B. Proces wypierania białych z różnych dziedzin życia przez rdzennych Afrykanów; nadawanie lub przywracanie czemuś charakteru afrykańskiego. AFRYKANIZACJA
C. Trwała destabilizacja regionu, rozpad wspólnoty zamieszkującej pewien obszar - w wyniku konfliktów między- i wewnątrzetnicznych - na mniejsze, często wrogie wobec siebie grupy. BAŁKANIZACJA

ZADANIE 13
ODPOWIEDŹ:

A. Zajmuje się ochroną praw pracowniczych oraz wspiera reformy prawa pracy.
a) Międzynarodowa Organizacja Pracy

B. Zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem chorób oraz udzielaniem bezpośredniej pomocy medycznej i żywnościowej.
b) Światowa Organizacja Zdrowia

ZADANIE 14
ODPOWIEDŹ:

A. Państwo to jest najludniejszym krajem arabskim i trzecim pod względem liczby mieszkańców państwem Afryki. W 2011 roku - przeciwko rządom ówczesnego prezydenta Husniego Mubaraka i ogólnej sytuacji w kraju - wybuchły masowe protesty społeczne, które doprowadziły do zmian politycznych.
EGIPT 1

B. Państwo to zajmuje trzy krainy historyczne: Trypolitanię, Cyrenajkę oraz Fazzan. W 2011 roku doszło tam do wybuchu antyrządowych protestów przeciwko reżimowi Muammara al-Kaddafiego, które przerodziły się w powstanie tłumione przez siły porządkowe i wojsko.
LIBIA 7

ZADANIE 15
ODPOWIEDŹ:
Pierwsze - D (Podpisanie przez Polskę Aktu Końcowego KBWE, 1975)
Ostatnie - B (przystąpienie Polski do NATO, 1999)

ZADANIE 16
ODPOWIEDŹ:
1. Zgromadzenie publiczne składa się z co najmniej 15 osób, które zwołuje się w celu wspólnych obrad.
2. Wolność zgromadzania podlega ograniczeniom, które przewiduje ustawa
3. Musi zostać zgłoszone organom gminy nie później niż 3 dni robocze i nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia.
4. Zgromadzenie może zostać zakazane przez gminę, gdy jego cel sprzeciwia się ustawie Prawo o Zgromadzeniach lub narusza prawo karne.

ZADANIE 17
ODPOWIEDŹ:
A. Spowodowało zmianę w ustawie "Prawo o ruchu drogowym". Organizatorzy zgromadzeń nie muszą uzyskać zezwolenia na jego przeprowadzenie.

B.
1. Obowiązkiem władzy publicznej jest zagwarantowanie wolności zgromadzeń niezależnie od przekonań wyznawanych przez większość polityczną (...) i bez względu na stopień kontrowersyjności przedstawianych publicznie poglądów i opinii, jeżeli nie są przekraczane prawnie ustalone zakazy.
2. Ryzyko kontrdemonstracji przy użyciu przemocy (...) nie może prowadzić do pozbawienia prawa do zorganizowania pokojowego zgromadzenia.
3. Wolność zgromadzeń nie może podlegać takiej samej reglamentacji, jakiej poddane są zawody sportowe.

ZADANIE 18
ODPOWIEDŹ:
A. wynosiła zawsze ponad 45% - wybory prezydenckie
B. ma tendencję wzrostową. - wybory do Parlamentu Europejskiego (2004 - 20,87%, 2009 - 24,53%)

ZADANIE 19
ODPOWIEDŹ:
1. gdy publicznie znieważa się uczucia religijne, przedmiot czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych;
2. w przypadku pomówienia osoby, grupy, instytucji, osoby prawnej itd. o postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

ZADANIE 20
ODPOWIEDŹ:
A. Wymień zjawiska uznawane za patologie władzy, które wskazano w tekście 1. jako przyczyny niezadowolenia Greków.
1. korupcja
2. klientelizm

B. Podaj działania rządu greckiego potwierdzające pogląd z tekstu 2. na temat przyczyn kryzysu ekonomicznego w niektórych państwach strefy euro.
1. Podniesienie podatku VAT i akcyzy.
2. Zamrożenie rent i emerytur
3. Zmniejszenie wynagrodzeń.

ZADANIE 21
ODPOWIEDŹ:
A. Pomiędzy lutym i wrześniem 2010 roku odsetek Europejczyków twierdzących, że celem polityki Parlamentu Europejskiego powinna być walka ze zmianami klimatycznymi, spadł o ponad 8%.

D. Większość postulowanych celów polityki Parlamentu Europejskiego, wskazywanych przez Europejczyków, dotyczyło problematyki gospodarczej, społecznej i politycznej.

ZADANIE 22
ODPOWIEDŹ:
koncepcja: zasada funkcjonalizmu
1. powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951,
2. podpisanie Traktatów rzymskich w 1957 r. , które powoływały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

ZADANIE 23
ODPOWIEDŹ:
Postkolonialny hegemon (bogata Północ - biedne Południe) może spowodować taki podział w krajach Unii Europejskiej. I tak, "Północ" Unii Europejskiej - Niemcy i Francja mogą chcieć wywierać wpływy a nawet podporządkować sobie gospodarkę i ekonomię biedniejszych państw europejskich z "południa" Unii. Tendencje te mogą się przejawiać w nadużywaniu przez " Północ" unijnego funduszu i instrumentów zarządzania ekonomicznego, powodując degradację " Południa".

ZADANIE 24 - wypracowanie
Temat nr 1: Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku.
Temat nr 2: Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony - scharakteryzuj etapy integracji europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.

Dokładny harmonogram najbliższych testów maturalnych znajdziesz na następnej stronie.

13 MAJA, PONIEDZIAŁEK

godz. 9
Wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy
Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

godz. 14
Filozofia - poziom podstawowy
Filozofia - poziom rozszerzony

14 MAJA, WTOREK

godz. 9
Chemia - poziom podstawowy
Chemia - poziom rozszerzony

godz. 14
Geografia - poziom podstawowy
Geografia - poziom rozszerzony

16 MAJA, CZWARTEK

godz. 9
Języki mniejszoœści narodowych - poziom podstawowy
Język kaszubski - poziom podstawowy

godz. 14
Języki mniejszośœci narodowych - poziom rozszerzony
Język kaszubski - poziom rozszerzony

17 MAJA, PIĄTEK

godz. 9
Biologia - poziom podstawowy
Biologia - poziom rozszerzony

godz. 14
Historia - poziom podstawowy
Historia - poziom rozszerzony

20 MAJA, PONIEDZIAŁEK

godz. 9
Fizyka i astronomia - poziom podstawowy
Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony

godz. 14
Język łaciński i kultura antyczna - poziom podstawowy
Język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony

21 MAJA, WTOREK

godz. 9
Język niemiecki - poziom podstawowy

godz. 14
Język niemiecki - poziom rozszerzony
Język niemiecki dla klas dwujęzycznych

22 MAJA, ŒRODA

godz. 9
Informatyka - poziom podstawowy
Informatyka - poziom rozszerzony

godz. 14
Historia sztuki - poziom podstawowy
Historia sztuki - poziom rozszerzony

23 MAJA, CZWARTEK

godz. 9
Język rosyjski - poziom podstawowy

godz. 14
Język rosyjski - poziom rozszerzony
Język rosyjski dla klas dwujęzycznych

24 MAJA, PIĄTEK

godz. 9
Język francuski - poziom podstawowy

godz. 14
Język francuski - poziom rozszerzony
Język francuski dla klas dwujęzycznych

27 MAJA, PONIEDZIAŁEK

godz. 9
Język hiszpański - poziom podstawowy

godz. 14
Język hiszpański - poziom rozszerzony
Język hiszpański dla klas dwujęzycznych

28 MAJA, WTOREK

godz. 9
Język włoski - poziom podstawowy

godz. 14
Język włoski - poziom rozszerzony

Katarzyna Sklepik

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3